VCI Packaging Guildlines

VCI Packaging Guildlines
VCI Packaging Guildlines

คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิม

1. ควรปิดห่อบรรจุถุงพลาสติกกันสนิมหรือกระดาษกันสนิมให้สนิทเมื่อยังไม่ได้ใช้งานควรปิด ควรปิดหีบห่อของทั้งถุงพลาสติกกันสนิมและกระดาษกันสนิมให้สนิทเมื่อยังไม่มีการใช้งาน หรือก่อนเลิกงาน/เปลี่ยนกะ

2. ไม่ควรจับชิ้นงานด้วยมือเปล่า แนะนำอย่างยิ่งให้ว่าควรสวมถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง เพราะเหงื่อจากมือเราเป็นสาเหตุให้เกิดสนิมได้ (ดูเพิ่มเติม power of finger) Continue reading “VCI Packaging Guildlines”