Detroit of Asia

ถุงกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์
ถุงกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์

ถุงกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์

Detroit of Asia คือฉายาของเมืองไทยในฐานะผู้เมืองแห่งอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ จนไปถึงการประกอบรถยนต์และการส่งออกรถยนต์

Continue reading “Detroit of Asia”